25 فوريه 2005 - ٦ اسفند ۱٣٨٣


يک وبلاگ نويس ديگر در ايران به زندان محکوم شد

محمدرضا نسب عبداللهي نويسنده ی وبلاگ وب نگار در ٦ اسفند ماه با تائيد حکم محکوميت اش توسط دادگاه تجديد نظر به شش ماه حبس و يک ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شده است. اتهام وی "نشر اکاذيب و توهين به مقام رهبری " است. با قطعيت يافتن اين حکم محمدرضا نسب عبداللهي در معرض دستگيری قرار دارد.


گزارشگران بدون مرز به صدور اين حکم معترض است و از همه ی جهانيان مي خواهد که در اين باره قاطعانه واکنش نشان دهند، " بايد در باره ی اين موج سرکوب اطلاع رساني گسترده ای را سازمان داد، همه رسانه ها به ويژه جامعه ی وبلاگ نويسان بايد از وضعيت زندانيان آرش سيگارچي، مجتبي سميعي نژاد، مجتبي لطفي سخن بگويند و مقامات جمهوری اسلامي را برای آزادی آنها تحت فشار قرار دهند "

محمدرضا نسب عبداللهي از دانشجويان کوشنده برای پيشبرد دمکراسي و حقوق بشر در ايران است. وی همچنين مسئوليت انتشار نشريه ی دانشجويي "نقطه سر خط" را هم بر عهده داشته است. اين وبلاگ نويس برای انتشار نامه ای سرگشاده و انتقاد آميز خطاب به آيت اله خامنه ای رهبر حکومت اسلامي در وبلاگ وب نگار (www.iranreform.persianblog.com) و مصاحبه هايش با رسانه های فارسي زبان برون مرزی، محاکمه شده است. دادگاه تجديد نظر در ٥ بهمن ماه در پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع تشکيل شده بود . حكم صادره از سوي شعبه چهار دادگاه تجديدنظر كرمان در تاريخ ٦ اسفند به محمدرضا نسب عبداللهي ابلاغ شده است. قطعيت يافتن راي صادره به معنای دستگيری قريب الوقع ايشان است.

محمدرضا نسب عبداللهي نيز چون آرش سيگارچي که در ٤ اسفند به ۱٤ سال زندان محکوم شد، از سوی وزارت اطلاعات تحت تعقيب قرار گرفته است.

در ايران دو وبلاگ نويس ديگر مجتبي سميعي نژاد و آرش سيگارچي و يک وب نگار معترض مجتبي لطفي زنداني هستند. .

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده است
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز