31 اوت 2008 - 


ببنید: بدون آزادی مطبوعات آزادی وجود ندارد

وظيفه رسانه ها روشني افکندن بر اين تاريکي ست آنها با دوربين و پروژکتور و قلم خود بر سياهي نور مي افکنند تا ما ببينيم.


ترجمه متن سخنان روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين ويدئو

در سياهي و ظلمت است که شنيع ترين اعمال انجام مي شود. ديکتاتورها، رژيم های توتاليتر، باند های تبهکار برای بدکاری های خود به سياهي نياز دارند.

وظيفه رسانه ها روشني افکندن بر اين تاريکي ست آنها با دوربين و پروژکتور و قلم خود بر سياهي نور مي افکنند تا ما ببينيم.

از روزنامه نگاران حمايت کنيد

مي دانيد وقتي رژيمي به سرکوب روی مي آورد، اول چه مي کند؟ مطبوعات و رسانه ها را نشانه مي گيرد، با اين کار حقايق و آنچه که در آن کشور مي گذرد را از ديده مردم و جهان پنهان مي کند. وسپس در سکوت وسياهي تحميل شده به سرکوب همه ی آزادی ها اقدام مي کند.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز