19 دسامبر 2008 - 


ببینید : ویدئو زیبای از تاریخ و وبلاگ نویسان در ایران

فیلم دیدنی دانشجویان ونکاور در باره وبلک نویسي در ایران و راهنماي عملي برای وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض بار گذاری کنید


فیلم را دانشجویان مدرسه فیلم ونکاور در کانادا درست کرده اند برای اطلاعات بیشتر به این سایتIran + Blogging = Motionographer مراجعه کنید

گزارشگران بدون مرز برای همياری با وبلاگ نويسان و وب نگاران راهنمای عملي را تهيه کرده است، با اطلاعاتي عملي و راهيافت هايي فني برای حفظ کردن ناشناس بودن، دور زدن سانسور، و شناخت تکنيک های منطبق بر شرايط مشخص در هر کشور، همچنين راه انداختن وبلاگ با استفاده از بهترين گزينه ها برای شناساندن آن به ديگران و نکاتي در باره ی حفظ اعتبار وبلاگ از طريق رعايت برخي قواعد فني و روزنامه نگارانه.

از این جا بار گذاری کنید

راهنماي عملي برای وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز