20 مارس 2009 - جمعه ٣٠ اسفند- -حوت


سال نو مبارک

به یاد همه عزیزان دربند شمع روشن می کنیم تا در پرتو نور و روشنی، سیاهی سلول در جهان نماند.

باشد تا در قدم باد بهار پریشانی شب‌ها و بد عهدی ایام به پایان رسد.

شک نداریم امیدمان جاوید می ماند

سال نو را با یاد عزیز

احمد جاوید روزنامه نگار افغانی و امیدرضا میر صیافی وب‌نگار ایرانی که در راه روشنگری و نبرد با سیاهی جان باختند، آغاز می کنیم .

به یاد همه عزیزان دربند شمع روشن می کنیم تا در پرتو نور و روشنی، سیاهی سلول در جهان نماند.

باشد تا در قدم باد بهار پریشانی شب‌ها و بد عهدی ایام به پایان رسد.

شک نداریم امیدمان جاوید می ماند

نوروز تان پیروز هر روزتان نوروز


سال نو را با یاد عزیز

احمد جاوید روزنامه نگار افغانی و امیدرضا میر صیافی وب‌نگار ایرانی که در راه روشنگری و نبرد با سیاهی جان باختند، آغاز می کنیم .

به یاد همه عزیزان دربند شمع روشن می کنیم تا در پرتو نور و روشنی، سیاهی سلول در جهان نماند.

باشد تا در قدم باد بهار پریشانی شب‌ها و بد عهدی ایام به پایان رسد.

شک نداریم امیدمان جاوید می ماند

نوروز تان پیروز هر روزتان نوروز


كارنامهfontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز