12 مه 2009 - ٢١ ثور


گرفتاری اجمل هوډمن تقبیح گردید

اجمل هوډمن نویسینده و مدیر مسوول ماهنامه "دریځ" دیروز قبل از ظهر توسط افراد امنیت ملی از دفتر کاری اش بازداشت گردید که تا ساعات ختم روز مسوولیت این گرفتاری را به عهده نگرفته بودند.

انجمن رسانه های آزاد آسیای جنوبی(سفما) بخش افغانستان، کمیسیون رسانه های آزاد آسیای جنوبی بخش افغانستان و کمیتیه دفاع ژورنالستان افغانستان ، گرفتاری اجمل هوډمن را شدیدآ تقبیح نموده و خواستار رهایی عاجل وی وروشن ساختن علت گرفتاری آن است.


انجمن رسانه های آزاد آسیای جنوبی(سفما) بخش افغانستان، کمیسیون رسانه های آزاد آسیای جنوبی بخش افغانستان و کمیتیه دفاع ژورنالستان افغانستان ، گرفتاری اجمل هوډمن را شدیدآ تقبیح نموده و خواستار رهایی عاجل وی وروشن ساختن علت گرفتاری آن است.

اجمل هوډمن نویسینده و مدیر مسوول ماهنامه "دریځ" دیروز قبل از ظهر توسط افراد امنیت ملی از دفتر کاری اش بازداشت گردید که تا ساعات ختم روز مسوولیت این گرفتاری را به عهده نگرفته بودند.

موصوف که تا فی الحال زیر بازداشت قرار دارد علت گرفتاری مشخص نگردیده است، گمانه زنی های دوستان اجمل بر این است که موصوف دو روز قبل رد یکی از بحثهای تلویزیون شمشاد اشتراک نموده بود بالای بعضی مسایل تبصره نموده است .
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز