8 ژوئن 2009 - 


جلوه جواهری آزاد شد

تغییر برای برابری- مینا جعفری از وکلای جلوه جواهری با بیان این مطلب گفت :«امروز جلوه جواهری با صدور قرار کفالت 100 میلیون تومانی توسط دادیاری امنیت دادسرای انقلاب از زندان آزاد شد. جلوه جواهری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کمپین یک میلیون امضا و تجمع و تبانی در شبانگاه یازدهم اردیبهشت سال جاری توسط ماموران امنیتی در منزلش دستگیر شده و 16 روز در انفرادی به سر برده است پس از اعتراض وکلیش به قرار بازداشت موقت و نیز وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین شده برای وی امروز عصر با قرار کفالت آزاد شد.» شایان ذکر است کفیل وی خانم احترام شادفربود.


مینا جعفری از وکلای جلوه جواهری با بیان این مطلب گفت :«امروز جلوه جواهری با صدور قرار کفالت 100 میلیون تومانی توسط دادیاری امنیت دادسرای انقلاب از زندان آزاد شد. جلوه جواهری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کمپین یک میلیون امضا و تجمع و تبانی در شبانگاه یازدهم اردیبهشت سال جاری توسط ماموران امنیتی در منزلش دستگیر شده و 16 روز در انفرادی به سر برده است پس از اعتراض وکلیش به قرار بازداشت موقت و نیز وثیقه 100 میلیون تومانی تعیین شده برای وی امروز عصر با قرار کفالت آزاد شد.» شایان ذکر است کفیل وی خانم احترام شادفربود.

به نقل از تغییر برای برابری
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز