20 ژوئن 2009 - ٢٧ جوزا


امنيت ملى خبرنگاران شبکه تلويزيونى الجزيره را رها نمود

دو ژورنالست بازداشت شده شبکه تلويزيونى الجزيره، از طرف رياست عمومى امنيت ملى به تاريخ ٢٧ جوزا رها گرديدند.


دو ژورنالست بازداشت شده شبکه تلويزيونى الجزيره، از طرف رياست عمومى امنيت ملى به تاريخ ٢٧ جوزا رها گرديدند.

عبدالله شهود خبرنگار بخش انگليسى شبکه تلويزيونى الجزيره در کابل به آژانس خبرى پژواک گفت که حميدالله محمد شاه و قيس عظيمى عصر امروز رها شدند.

وى افزود که هر دو ژورنالست صحتمند بوده و به خانه هاى خود روان شدند.

شهود در مورد اينکه خبرنگاران لت و کوب شده و يا مورد تحقيق قرار گرفته اند يا نه؟ چيزى نگفت.

موصوف افزود : (( شبکه تلويزيونى الجزيره اکنون صرف تائيد ميکند که آنها رها شدند. ))

اما رياست امنيت ملى تاکنون در اين مورد طور رسمى اظهار نظر نکرده است.

حميدالله محمد شاه که براى بخش عربى و قيس عظيمى با بخش انگليسى اين شبکه کار ميکند، روز يکشنبه هفته جارى از طرف امنيت ملى دستگير شده بودند.

يک کارمندان شبکه ياد شده در آنزمان گفته بود که امنيت ملى علت دستگيرى آنها را تهديد به امنيت ملى دانسته بود.

طى ماه جارى اين دومين بار است که ژورنالستان تلويزيون الجزيره با تهديد مواجه ميشوند.

مسؤول اين شبکه تلويزيونى در افغانستان با تيم خبرى اش به تاريح دوم جوزا از طرف طالبان مسلح در ولسوالى چپه دره ولايت کنر ربوده شده بودند که ده ساعت بعد رها شدند.

گفتنى است که روز گذشته، يک سازمان بين المللى حمايت از حقوق ژورنالستان ( ژورنالستان بدون مرز ) از حکومت افغانستان خواستار رهايى ژورنالستان ياد شده شبکه تلويزيونى الجزيره گرديده بود.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز