10 فوريه 2010 - ٢٠ دلو


نامه سرگشاده نی حمايت کننده رسانه های آزاد در افغانستان به مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ

دفترنی حمايت کننده رسانه های آزاد افغانستان از بدو تأسيس تا کنون با رسانه های همگانی همکار بوده و درراستايی نهادينه سازی وتعميم آزادی بيان پيوسته تلاش نموده است.

آزادی بيان محک ساير آزاديهای مدنی شناخته شده، به عنوان يکی از شاخصه های جوامع مدنی ونظامهای مردم سالار جای خود را درميان ملل جهان باز کرده است.

به همين ترتيب قانون اساسی کشور آزادی بيان را از تعرض مصئون دانسته وحمايت از آن را تسجيل کرده است، اما بعضآ رسانه ها که ابزار تحقق يافتن آزادی بيان اند، مورد ضرب وشتم، برخورد سليقه ای ، سياسی وحتی اقدامات غيرقانونی قرارگرفته اند.


جناب دکتور سيد مخدوم رهين وزير محترم اطلاعات و فرهنگ !

دفترنی حمايت کننده رسانه های آزاد افغانستان از بدو تأسيس تا کنون با رسانه های همگانی همکار بوده و درراستايی نهادينه سازی وتعميم آزادی بيان پيوسته تلاش نموده است.

آزادی بيان محک ساير آزاديهای مدنی شناخته شده، به عنوان يکی از شاخصه های جوامع مدنی ونظامهای مردم سالار جای خود را درميان ملل جهان باز کرده است.

به همين ترتيب قانون اساسی کشور آزادی بيان را از تعرض مصئون دانسته وحمايت از آن را تسجيل کرده است، اما بعضآ رسانه ها که ابزار تحقق يافتن آزادی بيان اند، مورد ضرب وشتم، برخورد سليقه ای ، سياسی وحتی اقدامات غيرقانونی قرارگرفته اند.

بناء دفتر نی با ارسال اين نامه از وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ توقع می برد، تا مراتب آتی به منصه اجرا گذاشته شود:

- 1 به اجرا گذاشتن قانون رسانه های جديد، که چند ماه قبل در جريده رسمی نشر و نافذ ميباشد.

- 2 تدوين وتصويب قانون دست رسی به معلومات، با رايزنی ومشوره با نهاد های رسانه ای وجامعه مدنی .

- 3 رسيدگی جدی به پرونده های خبرنگارانيکه به قتل رسيده اند.

- 4 رسيدگی به تهديدات امنيتی که بعض از رسانه ها و خبرنگاران در کابل و سائر ولايات به آن مواجه ميشوند.

- 5 اقدامات رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درتفاهم با مسوؤلين وزارت مخابرات درخصوص کاهش أجرت سالانه ای فريکوينسی، راديويهای محلی، چون شماری زيادی از راديوهای مذکور درآمد آنچنانی نداشته ، بويژه درولايات دور دست ، پرداخت أجرت هنگفت ميتواند برخی رسانه ها رابه رکود وشکست مواجه کند.

- 6 تسهيلات لازم درامر رسيدگی به تقاضای شهرواندان درامرايجاد رسانه ، وسرعت لازم درخصوص إجرای جواز وساير مدارک .

به اميد موفقيت های هرچه بهتر تان

نی حمايت کننده رسانه های آزاد افغانستان
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز