18 مارس 2010 - 


ببینید : ویدئو فراخوان همیاری با روزنامه نگاران تبعیدی

برخی از روزنامه نگاران و هنرمندان و مدافعان حقوق بشر با ارسال پیامی کوتاه همگان را دعوت به کمک به روزنامه نگاران تبعیدی ایران کرده اند


برخی از روزنامه نگاران و هنرمندان و مدافعان حقوق بشر با ارسال پیامی کوتاه همگان را دعوت به کمک به روزنامه نگاران تبعیدی ایران کرده اند

همیاری با روزنامه نگاران تبعیدی

بر روی اینترنت

صفحه انگلیسی

Secure on-line donation

Make a donation

اطلاعات برای همیاری در امریکا

گزارشگران بدون مرز سازمانی غیر انتفاعی (501c3 ) است و کمک مالی یه آن می تواند مشمول تخفیف مالیاتی شود

Wire information :

Reporters Without Borders’ Business Account

Account no.: 001923534979

Swift / Routine # : 054001204

Bank of America

DC1-806-01-01

2631 Connecticut Avenue

Washington DC, 20008

صفحه فرانسه

Faire un don sécurisé

و یا با ارسال چک با قید برای ایران

Reporters sans frontières

Credit Coopératif - BFCC Paris AG Courcelles

IBAN: FR76 4255 9000 0121 0273 6020 488

BIC: CCOPFRPP
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز