12 ژوئن 2010 -  خرداد ۲۲


عبدالرضا تاجیک ،روزنامه نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای سومین بار در طول یکسال گذشته بازداشت شد.


عبدالرضا تاجیک ،روزنامه نگار ،فعال ملی -مذهبی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر برای سومین بار در طول یکسال گذشته بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار کلمه ،وی دومین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در این چند روزه بازداشت می شود.پیش از وی نرگس محمدی نایب رییس این کانون بازداشت و روانه زندان شد.

عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار و فعال حقوق بشر با روزنامه‌های اصلاح طلبی همچون فتح، بنیان، بهار و شرق و با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری داشته‌است، از سال ۱۳۸۷ و پس از آغاز برخورد گسترده دولت ایران با اعضای این کانون ممنوع الخروج شده است. وی در جریان درگیریهای انتخابات ۸۸ دو بار بازداشت و هر بار با قرار وثیقه ازاد شد.

به نقل از کلمه
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز