12 ژوئيه 2010 - 


مصاحبه با نرگس محمدی در باره وضعیت بازداشتش در زندان اوین

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز