13 سپتامبر 2010 - 


گزارش محمدرضا شاهید خبرنگار صدای امریکا از عید فطر در مسجد مسلمانان پاریس برای رهایی روزنامه نگاران اختطاف شده

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز