7 اكتبر 2010 - 


گزارشگران بدون مرز ٢٥ ساله شد- گزارش محمدرضا شاهید

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز