19 اكتبر 2010 - 


روسیه آزادی به قتل رسیده! تظاهرات گزارشگران بدون مرز و سازمان عفو بین المللی در اعتراض به قتل های سیاسی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز