5 نوامبر 2010 - 


تظاهرات گزارشگران بدون مرز برای آزادی لیو شیائبو به هنگام بازدید رئیس جمهور چین از فرانسه

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز