17 نوامبر 2010 - 


مصاحبه مطبوعاتی شیرین عبادی در مقر سازمان ملل متحد

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز