10 دسامبر 2010 - ١٩ آذر


گزارش محمدرضا شاهید از مراسم گزارشگران بدون مرز " روزنامه نگار سال، علیرضا تاجیک

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز