30 دسامبر 2010 - 29 دسامبر 2010


در نخستین سالگرد ربایش دو روزنامه نگار فرانسوی نمایش تصویر چهره های آنها بر طاق پیروزی پاریس

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز