30 دسامبر 2010 - 


گزارش تلویزیون ایران از ملاقات خبرنگاران زندانی آلمانی با خانواده

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز