5 ژانويه 2011 - 


برنامه صفحه دو بی بی سی و وضعیت روزنامه نگاری و روزنامه نگاران در ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز