26 ژانويه 2011 - ٦ دلو


احضار یک خبرنگار به دادستانی کل افغانستان به شکایت سفارت ایران

نورالله رحمانی گزارشگر تلویزیون طلوع که اکثرا گزارشات و رویدادهای مرزی با ایران را از ولایات نیمروز و فراه تهیه می کند بنا برشکایت رسمی سفارت ایران به دادستانی کل افغانستان احضار گردیده است


یک خبرنگار تلویزیون خصوصی افغانستان ، بنابر شکایت سفارت ایران ، به دادستانی کل افغانستان احضار گردید . به اساس خبر رسیده به خبرگزاری بست باستان از یک منبع موثق که نخواست نام اش افشا گردد ، نورالله رحمانی گزارشگر تلویزیون طلوع که اکثرا گزارشات و رویدادهای مرزی با ایران را از ولایات نیمروز و فراه تهیه می کند بنا برشکایت رسمی سفارت ایران به دادستانی کل افغانستان احضار گردیده است .

منبع می افزاید در این شکایت نامه آمده است که آقای رحمانی به ملت و دولت ایران توهین کرده است و احضاریه نورالله رحمانی از طریق حوزه دهم پولیس صورت گرفته است .

آخرین ویدیوی نشر شده که شماری از مهاجرین افغانستان را کشته و زخمی در مرز ایران نشان می داد و سبب جریحه دار شدن احساسات مردم افغانستان و سرانجام چندین مظاهره اعتراض آمیز گردید ، توسط همین خبرنگارتهیه گردیده بود .

جنرال ظاهر رییس تحقیقات جنایی قومندانی امنیه کابل از احضار رحمانی توسط حوزه دهم اظهار بی خبری می کند .

وی می گویدکه به آنها بعضی معلومات در مورد تهدید نورالله رحمانی توسط دولت ایران رسیده بود . جنرال ظاهر می گوید که حوزه دهم این حق را ندارد و اگر این کار را کرده باشد اشتباه کرده و آنها نمی توانند بدون اجازه از قومندانی امنیه این کار را انجام دهند .

قابل یاد آوری است که قبلاً نیز سفارت ایران از بعضی خبرنگاران افغانستانی به دادستانی افغانستان شکایت کرده بود ، درحالی که باید شکایت از خبرنگاران کشور به کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای صورت بگیرد .

رحیم الله سمندررییس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان می گویدکه هیچ نهادی حق ندارد که به طور مستقیم شکایتی را از خبرنگاران در ارتباط با فعالیت های ژورنالیستی شان به نهادهای عدلی و قضایی انجام دهند .

وی می گویدکه شکایت از خبرنگار باید نخست از طریق کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای صورت بگیرد و خبرنگار در قدم اول باید اظهارات خود را به این کمیسیون بیان کند .

سمندر ، عدم آگاهی مقامات عدلی و قضایی از قوانین و ضعف کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ را دلیل عمده همچو قضایا می داند .

به نقل از خبرگزاری بست باستان




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز