7 فوريه 2011 - 


اعتراض به سرکوب مطبوعات در مصر ، گزارش‌گران بدون مرز در برابر سفارت مصر در پاریس

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز