16 فوريه 2011 - 


مصاحبه صدای امریکا با پیتر برگن روزنامه نگار امریکایی در باره افغانستان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز