22 فوريه 2011 - 


همبستگی ایرانیان پاریس با حرکت اعتراضی مردم لیبی بر علیه دیکتاتوری با عکس‌های دو درنده آزادی مطبوعات

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز