2 مارس 2011 - 


تظاهرات مردمی در تاریخ 10 اسفند 1389 در تهران برای ازادی اقایان موسوی و کروبی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز