11 مارس 2011 - 


١٢مارس ، ٢٠ اسفند روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز