15 آوريل 2011 - 


تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ۳۲ مقام دولت ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز