22 اوت 2011 - ٣١ اسد


ژورناليستان در شرق کشوراز روش نادرست مسؤولين امنيتى شکايت دارند

جلال آباد (پژواک ٣١ اسد،٩٠):اتحاديه ژورناليستان مناطق شرقى کشور؛ بتاريخ ٣١ اسد ضمن يک محفلى در خانه رسانه هاى ننگرهار از روش نادرست مسؤولين امنيتى ولايات کنر وننگرهار شکايت دارند.


جلال آباد (پژواک ٣١ اسد،٩٠):اتحاديه ژورناليستان مناطق شرقى کشور؛ بتاريخ ٣١ اسد ضمن يک محفلى در خانه رسانه هاى ننگرهار از روش نادرست مسؤولين امنيتى ولايات کنر وننگرهار شکايت دارند.

شيرشاه همدردخبرنگار راديو آزادى در جلال آباد، پس از انفجار روز گذشته بر موتر امنيت ملى در منطقه جوى هفت اين شهر ، از روش نادرست ادارۀ مذکور شکايت کرد.

همدرد از خانه رسانه ها ورياست اطلاعات وفرهنگ خواست تا مشترکاً به مراکز آموزشى رفته واز آنها بخواهد که به سربازان آموزش دهند تادر هنگام حوادث با رسانه ها چگونه برخورد نمايند.

تعدادى زيادى از ژورناليستان از والى و رئيس اطلاعات وفرهنگ خواستندتاقوماندان امنيه، سمونوال غفورسخنگوى قبلى قوماندانى امنيه را دوباره به حيث سخنگوى اين قوماندانى توظيف نمايد.

تعداد زيادى از ژورنالستان گله داشتند که قوماندان امنيه جديد مل پاسوال سردارمحمد سلطانى درهنگام حوادث به آنها معلومات نمى دهد.

اورنگ صميم رئيس اطلاعات وفرهنگ ولايت ننگرهار تعهد سپرد که مشکلات مذکور را با گل آغا شيرزى والى ننگرهار درميان خواهد گذاشت.

صميم از ارگان هاى امنيتى و ژورناليستان خواست تا قانون رسانه هارا برخود عملى سازند.

ميرويس ساحل خبرنگار شبکه هاى تلويزيونى طلوع ولمر در مناطق شرقى به آژانس پژواک گفت که دو روز قبل؛ از عوض محمد نذيرى قوماندان امنيه ولايت کنر درمورد يک واقعه کوچک امنيتى سوالى را مطرح کرد.

به گفتۀ موصوف، قوماندان نه تنها او را تهديد کرد بلکه تيليفون را به محافظ خود داد که او هم برايش دشنام داد.

روح الله انورى معاون اتحاديه مستقل ژورناليستان در کنر وخبرنگار راديو آزادى ورويتر، قوماندان امنيه جديد کنر را زورمند خواند.

انورى افزود که اين قوماندان، قبل از عصر به ژورناليستان معلومات نمى دهد.

انورى گفت که وقتى از قوماندان امنيه درمورد خرابى امنيت پرسيد، وى را توهين کرد وتهديد به گرفتارى نمود.

به گفتۀ موصوف، ژورناليستان کنراز دو روز بدينسو با قوماندان امنيه مقاطعه را اعلان نموده اند.

احمد ضياء عبدالزى سخنگوى والى ننگرهار به پژواک گفت که اداره ولايتى مربوط به وى ، متعهد به ارائه معلومات به ژورناليستان است.

وى افزود که والى گل آغا شيرزى، از همه کسانى خواهد پرسيد که در مقابل کار رسانه هامشکلات وچالشهاى را بميان مى آورد.

به نقل ازآژانس خبری پژواک
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز