22 سپتامبر 2011 - 


گزارشی از نشست های حاشیه اجلاس سازمان ملل با سخنرانی رضا علیجانی، روزنامه نگار در مورد نقض حقوق بشر در ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز