26 سپتامبر 2011 - ۴ میزان


مدیر دفتر شبکه الجزایر در کابل آزاد شد

خبرنگار اردنی فلسطینی‌تبار به هنگام خروج از فلسطین در تاریخ ٩ اگوست در پست بازرسی الكرامه بازداشت شده بود.


گزارش‌گران بدون مرز رضایت خود را از تصمیم دادگاه نظامی اسرائیل مبنی بر ازادی سمیر علاوی مدیر دفتر شبکه الجزایر در افغانستان در تاریخ ٢٦ سپتامبر اعلام می کند. خبرنگار اردنی فلسطینی‌تبار به هنگام خروج از فلسطین در تاریخ ٩ اگوست در پست بازرسی الكرامه بازداشت شده بود. مقامات اسرائیلی به برادرش گفته بودند که وی برای مدت چهار روز باید در بازداشت بماند. در تاریخ ١٦ اگوست وی به اتهام " ارتباط با شبکه تروریستی" از جمله حماس به دادگاه معرفی و به مرکز بازپرسی پتخ تیکوا منتقل شد.
fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز