20 اكتبر 2011 - 


بی بی سی : گزارش نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز