12 ژانويه 2012 - 


تلویزیون طلوع : مصاحبه با خانم سیما سمر درباره اخراج کمیسر‌های های کمیسیون مستقل حقوق بشر

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز