30 آوريل 2012 - 


گزارشی از پانل روزنامه‌نگاران در تبعید در فستیوال بین المللی ژورنالیزم

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز