30 اوت 2012 - 


گزارشی از تهدید و لت و کوب تصویربردار جوان تلویزیون طلوع از سوی یکی از مسوولان شهرداری کابل

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز