25 اكتبر 2012 - 


گفت‌وگو بی بی سی با گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره حقوق بشر ايران

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز