21 ژانويه 2013 - 


لت و کوب دو خبرنگاران رادیو آزادی توسط نیروهای امنیتی افغان به هنگام پوشش خبری حمله انتحاری ۲۷ جدی/دی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز