5 ژوئيه 2013 - 


عبدالرحمان هوتک همکار سابق طالبان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز