6 اوت 2013 - 


!یک دشمن آزادی اطلاع رسانی رفت! اما ٥٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان ماندند

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز