17 اكتبر 2013 - 


وضعیت روزنامه‌نگاری در ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز، مرتضی کاظمیان و امید معماریان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز