29 ژانويه 2014 - 


استاد قسیم اخگر، روزنامه‌نگار و روشنفکر برجسته‌ی افغان، یکی از وجدان‌های بیدار و صدا‌های رسای مدافع آزادی بیان و دمکراسی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز