20 فوريه 2014 - 


تظاهرات در برابر وزارت فرهنگ و اطلاعات فرانسه به هنگام ورود وزیر فرهنگ و توریسم

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز