30 آوريل 2014 - 10 ثور


دهشت خبرنگاران را از پوشش انتخابات باز نخواهد داشت

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز