5 مه 2014 - 


زیر آسمان پاریس شنبه ۱۳ اردیبهشت : به دعوت محمدرضا شاهید سفری خواهیم داشت به زیر آسمان پاریس، در دفتر گزارشگران بدون مرز

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز