23 سپتامبر 2014 - 


زیر آسمان پاریس : دیدارشنبه با گزارشگران بدون مرز





fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز