30 سپتامبر 2014 - 


تلویزیون رها : تفسیر خبر: حقوق شهروندی و آزادی رسانه در مواضع روحانی

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز