12 دسامبر 2014 - 


گفتگوی خانواده جیسون رضاییان با اتاق خبر تلویزیون من و تو

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز