6 اكتبر 2015 - 


زیر آسمان پاریس گزارش محمدرضا شاهید از "افشاگران" در پاریس

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز