23 اكتبر 2015 - 


گزارش صدای اشنا : سیمینار آسیب شناسی مطبوعات امروز و فردا در افغانستان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز