27 ژانويه 2016 -  7 دلو


گفتگوی فواد امان با رضا معینی در بارۀ آماج قرار دادن رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی طالبان

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز