1 مارس 2016 - 


محور: ۴۰ روز بعد از چهارشنبه سیاه؛ واکنش های نهادهای مدافع ازادی رسانه‌ها در داخل و بیرون از کشور

fontsizeup fontsizedown impression
گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز